Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын
2007 оны  ... сарын  ... өдрийн  .... дугаар
тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

"А" ТАНИЛЦУУЛГА:

1.Байгууллагын нэр: Хүүхдийн цэцэрлэг
2.Нэгжийн нэр:3.Ажлын байрны нэр:

Хүүхдийн цэцэрлэгийн багш

3.1.Албан тушаалын ангилал:: Төрийн үйлчилгээний албан хаагч

3.2.Албан тушаалын зэрэглэл:

ТҮ-4.Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч

4.1.Албан тушаалын ангилал: : Төрийн үйлчилгээний албан хаагч

4.2.Албан тушаалын зэрэглэл:

ТҮ-5.Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал:5.1.Албан тушаалын нэр

5.2.Тухайн албан тушаал эрхлэгчдийн тоо

         Туслах багш     "Б" ЧИГ ҮҮРЭГ:

1.Ажлын байрны зорилго

Цогц чадамжид суурилсан сургуулийн өмнөх боловсролын стандартыг хангах түвшинд суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлж, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэстэй удирдан чиглүүлэх

2.Ажлын байрны үндсэн зорилт

2.1.Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт1. Цогц чадамж (танин мэдэх, хийж бүтээх, чанартай амьдрах, хамтдаа нийгэмшин амьдрахын арга ухаан)-ид суурилсан сургуулийн өмнөх  боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэхГүйцэтгэлийг дараах суурь чадвараар үнэлнэ:

·    Багшийн ёс зүйг сахих

·    Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөх, боловсруулах

·    Хичээл бэлтгэх, зохион байгуулах

·    Хичээл, үйл ажиллагааны хоорондын холбоог хангах

·    Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх, эрүүлжүүлж чийрэгжүүлэх, хүмүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

·    Бага насны хүүхдэд хүрээлэн буй орчин, юмс үзэгдлийн талаар анхны мэдэгдэхүүнтэй болох, чадвар, дадал, хэвшил эзэмшүүлэх

·    Хүүхэд бүртэй ажиллах, тэдний бүтээлч, идэвхтэй оролцоог хангах

·    Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах

·    Хүүхдийн хөгжлийг ажиглах, тэмдэглэл хөтлөх

2. Багшийн бусад ажлыг гүйцэтгэхГүйцэтгэлийг дараах суурь чадвараар үнэлнэ:

·  Хүүхдийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын бус үйл ажиллагаанд оролцох

· Хүүхдийн эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх, тэдэнтэй ажиллах· Хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах

· Бие даан мэргэжлээ дээшлүүлэх

· Багаар ажиллах

3.Ажлын байрны  гол үйл ажиллагаа

3.1.Хугацаа, хуваарьАжлын байрны 1 дүгээр үндсэн зорилтын хүрээнд:·  Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөн боловсруулах

o  Бусад багштай хамтран сургалтын хөтөлбөрөө төлөвлөх, боловсруулах

o  Боловсролын стандарт, бүх түвшний сургалтын хөтөлбөр,  төлөвлөгөөг судлах

o  Хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхлыг судлах

o  Судлах агуулгаа сонгох, төлөвлөх, боловсруулах, хэрэгжүүлэх

o  Сургалтын хэлбэрээ сонгох, арга зүйгээ боловсруулах

o  Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ судлах, сонгох, бэлтгэх, ашиглах

o  Хүүхдийн хөгжлийг ажиглаж, тэмдэглэл хөтлөх, эцэг эхэд нь  мэдээлэх

·  Сургалтын хөтөлбөрөөр хичээл зохион байгуулах

o  Хичээлдээ бэлдэх

o  Хичээлээ зохион байгуулах

o  Ажиглалт, тэмдэглэл хөтлөх

·  Сургалтын хөтөлбөрөө үнэлж сайжруулах

o  Сургалтын хөтөлбөрөө сайжруулах

o  Сургалтын хөтөлбөртөө анализ хийх

o  Бусад багш нарын болон өөрийнхөө хичээлд анализ хийх

o  Хүүхдийн хөгжлийг оношлох, үнэлэх, тэмдэглэх 

o  Заах аргын нэгдлийн гишүүдтэй хамтарч ажиллахАжлын байрны 2 дугаар үндсэн зорилтын хүрээнд:·  Сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих

o  Бүлэг даах 

o  Бүлгийн танхимыг тохижуулж, сургалтын орчныг сайжруулах

o  Сургалтын баримт бичиг (хүүхдийн судалгаа, ажиглалтын дэвтэр, эцэг эхтэй ажиллах дэвтэр) хөтлөх 

o  Дугуйлан удирдах

·  Багшийн хөгжлийг хангах

o  Судалгаа, шинжилгээний ажил хийх

o  Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах, бусад багш нарт зориулсан сургалт, семинар зохион байгуулах

o  Мэргэжил, арга зүйгээ ажлын байран дээрээ дээшлүүлэх

o  Илтгэл, ном, гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах

·  Эцэг эх, иргэд, олон нийттэй ажиллах

o  Цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхэдтэй ажиллах

o  Эцэг эх, иргэд, олон нийттэй хамтарч ажиллах

o  Цэцэрлэгийн  захиргааны болон сонгуульт ажил гүйцэтгэх

o  Урлаг, спорт, соёл, хүмүүжлийн ажил зохион байгуулах

·    Хичээлийн жил

·    Улирал

·    Сар

·    Долоо хоногоор
"В" ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА1.1.Ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Баклавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй

МэргэжилБагш

Мэргэшил

Бага насны хүүхдийн хөгжил, сургуулийн өмнөх боловсролоор

Туршлага

Багшлах дадлага хийсэн байх

Ур чадвар·  Дидактик шийдэл, боловсруулалт хийх

· Мэдээлэл боловсруулах

· Асуудал шийдвэрлэх

· МХТ ашиглах.

·  Бүтээлч арга барил

·    Багаар ажиллах

·    Компъютер хэрэглэх

1.2.Тусгай шаардлага:

· Багшлах эрхтэй байх
Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1.Ажлын байрны харилцах субъект

1.1.Байгууллагын дотор талд байгаа
1.2.Байгууллагын гадна талд байгаа
· Хүүхэд

· Багш нар

· Арга зүйч

· Цэцэрлэгийн  эрхлэгч

· Бусад ажилчин

· Цэцэрлэгийн зөвлөлийн дарга, гишүүд

· Эцэг эх, асран хамгаалагч

· Бусад цэцэрлэг, сургуулийн багш

· Боловсрол, соёлын газрын дарга, арга зүйч, мэргэжилтэн, дүүргийн боловсролын мэргэжилтэн, байцаагч

· Орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтнууд

· Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд
2.Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлагаАжлын байрны зорилго, чиг үүрэг, үйл ажиллагааг биелүүлээгүй, харицлагагүй хандсан, цэцэрлэгийн  захиргаанаас өгсөн үүрэг даалгаврыг чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдсан шалгуур, шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд үр дүнгийн гэрээ, байгууллагын дотоод журам, хөдөлмөрийн хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.
3.Ажлын байрны нөөц, хэрэгсэл

3.1.Санхүүгийн· Хөдөлмөрийн хөлс (албан тушаалын үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл)

· Хуулийн дагуу олгогдох тэтгэмж, урамшуулал
3.2.Материалын· Ширээ, сандал, компьютер, техник хэрэгсэл, ном, гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

·  Бичгийн хэрэгсэл

· Цай, хоол
3.3.Хүний

·    Туслах багштай байх

3.4.Бусад4.Ажлын байрны нөхцөл

4.1.Ердийн нөхцөл
·    Олон хүүхэдтэй, олон цагаар ажиллаж, олон хүнтэй харилцана.

4.2.Онцгой нөхцөл
·    Шаардлагатай үед нэмэлт ачаалалтай ажиллах

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан
Албан тушаалын нэр: ______________________________

______________________________

(Эцэг, эхийн нэрийн эхний үсэг, өөрийн нэр)

­­­­­­­­­­­­­­________________________

(Гарын үсэг)200      оны  01.дүгээр сарын    -ны өдөр.
Албан тушаалын нэр: _____________________________

_____________________________

(Эцэг, эхийн нэрийн эхний  үсэг, өөрийн нэр)

­­­­­­­­­­­­­­_______________________

(Гарын үсэг)200       оны 01 дүгээр сарын    -ны өдөр.


start=-47 , cViewSize=50 , cPageCount=1

3 сэтгэгдэл:

null
номио (зочин)

tanai hamt olond ajliin amjilt hvsie

Зочин

та бүхэнд ажлын амжилт
хүсэн ерөөе

Нургүль (зочин)

Тогоочийн ажлын байрны тодорхойлолт оруулж өгөч

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)